Generelle vilkår og betingelser

(salgs- og leveringsbetingelser)

LMC Caravan GmbH & Co.KG

Rudolf-Diesel-Str. 4, D-48336 Sassenberg, Tyskland

1. Pris

Prisene i Euro gjelder fra fabrikken i Sassenberg. I forhold til denne prisen kan det bli til eventuelle prisøkninger som gjelder ved leveringstidspunktet på grunn av økonomiske forhold. Dessuten kan det bli til prisendringer på grunn av skatter og avgifter som gjelder på leveringsdagen (for eksempel moms-endringer). Ved henting av kunder til en forhandler vil vil fakturere et ekstra klargjøringsgebyr.

2. Betalingsbetingelser 

Registreringsdokumenter kan - uten unntak -  kun overleveres etter at vedkommende betaling har blitt registrert av vår regnskapsavdeling. Hvis registreringsdokumenter trengs på kort varsel, kan forhandleren utføre en hurtigoverføring av betalingskrav; dette vil medføre at firmaet sender brevet med dokumentene samme dag. Her er det ikke snakk om tvil på den enkelte forhandlerens bonitet, men om en forpliktelse som firmaet har overfor dets banker. Alle våre medarbeidere er underlagt et strikt forbud mot å gjøre unntak. Betalingsanvisninger, sjekker og veksler aksepteres kun som betaling, men ikke som oppfyllelse, og det vil faktureres inndragelses- og diskontogebyr; overlevering og forlengelse gjelder ikke som oppfyllelse. En forhandler kan kun motregne eller gjøre en retensjonsrett gjeldende mot virksomhetens krav, hvis forhandlerens motkrav er ubestridt eller hvis det foreligger en lovgyldig tittel.

3. Eiendomsforbehold

Vi forbeholder oss eiendomsretten på kjøpsobjektet inntil alle betalinger i forbindelse med leveringskontrakten har blitt mottatt. Eiendomsfobeholdet på kjøpsobjektet forblir gyldig inntil samtlige betalinger i forhold til forretningsforbindelsen med forhandleren har blitt mottatt. Eiendomsforbeholdet forblir også gylding hvis enkelte av selgerens krav inkluderes i en løpende faktura og hvis saldoen trekkes og godkjennes. Såfremt vi avtaler betaling på grunn av sjekk-veksel-prosedyren med forhandleren, gjelder forbeholdet også innløsning av vekselen som vi har akseptert, av forhandleren, og det utløper ikke ved kreditering av mottatt sjekk hos oss.
Hvis forhandleren misligholder kontrakten, især i tilfelle av forsinket betaling, er vi autorisert til å hente kjøpsobjektet tilbake etter at vi har satt en rimelig frist for å rette opp i forholdet. Etter at vi har hentet kjøpsobjektet tilbake, er vi autorisert til å nyttiggjøre det; utbytte som denne nyttiggjøringen medfører, skal motregnes forhandlerens gjeld - minus rimelige kostnader for nyttiggjøringen.
Forhandleren er forpliktet til å håndtere kjøpsobjektet med omhu; han er især forpliktet til å forsikre det tilstrekkelig og for egen regning til nyverdi mot alle slags skader, særlig skader på grunn av hagl, brann, vann, tyveri og underslag. Såfremt det er nødvendig med vedlikeholds- og inspeksjonsarbeid, skal forhandleren gjennomføre dette for egen regning i god tid. Ved utpanting eller andre inngrep skal forhandleren informere oss uten ubegrunnet opphold i skriftform, slik at vi kan opprette sak i henhold til § 771 ZPO (tysk sivilprosessordning). Såfremt vedkommende tredjepart ikke er i stand til å betale alle rettslige og utenrettslige kostnader for et søksmål i henhold til § 771 ZPO, står forhandleren inne for tapet som vi blir påført. Forhandleren er autorisert til å selge kjøpsobjektet videre gjennom vanlig forretningsvirksomhet; han overdrar imidlertid allerede nå alle krav inntil fakturaens sluttbeløp (inkludert moms) til oss, så langt kravene oppstår i forbindelse med videresalg overvor hans kjøpere eller tredjeparter - uavhengig av om kjøpsobjektet har blitt solgt videre uten eller etter bearbeiding. Forhandleren forblir autorisert til å inndra dette kravet etter overdragelsen. Vår rettighet til å inndra kravet selv, forblir urørt. Vi forplikter oss imidlertid til å ikke inndra kravet, så lenge forhandleren etterkommer hans betalingsforpliktelser i forbindelse med mottatt utbytte, så lenge han ikke blir forsinket i forhold til betalinger, og især så lenge han ikke søker om åpning av konkurs, forlik eller insolvens. Skulle det siste likevel være tilfelle, kan vi forlange at forhandleren informerer oss om overdradde krav og om debitor for disse, at forhandleren leverer alle opplysninger som er nødvendige for å inndra kravet og at han informerer debitoren (tredjeparten) om overdragelsen.
Bearbeiding eller omdannelse av kjøpsobjektet av forhandleren foretas alltid på våre vegne. Hvis kjøpsobjektet bearbeides sammen med andre objekter som ikke er i vår eiendom, erverver vi medeierskap på de nye tingene i forhold mellom kjøpsobjektets verdi (faktura-sluttbeløp, inkludert moms) og de andre bearbeidede objektene på bearbeidingstidspunktet. For objektet som dannes gjennom bearbeiding gjelder forresten det samme som for kjøpsobjektet som ble levert med forbehold.
Hvis kjøpsobjektet blandes uatskillelig med andre objekter som ikke er i vår eiendom, erverver vi eierskap på et nytt objekt i forhold mellom kjøpsobjektets verdi (faktura-sluttbeløp, inkludert moms) og de andre blandede objektene på blandingstidspunktet. Hvis blandingen skjer slik at forhandlerens objekt må anses til å være hovedobjektet, gjelder det som avtalt at forhandleren overdrar pro rata medeierskap til oss. Forhandleren forvarer aleneeierskap eller medeierskap som har oppstått på denne måten, for oss.
Vi forplikter oss til å frigi sikkerheten som tilkommer oss, på forhandlerens forespørsel for så vidt at våre sikkerheters realiserbar verdi overstiger sikrende krav med mer enn 10 %; det tilkommer oss å velge ut sikkerhetene som skal frigis.

4. Levering

Bekreftelser for sluttbestilling og for enkeltkontrakter medfører fabrikkens leveringsplikt. Fabrikken er forpliktet til å overholde leveringsfrister som er bestemt i enkeltkontrakter. Hvis avtalt leveringsfrist overskrides med mer enn 4 uker, er forhandleren autorisert til å sette en tilleggsfrist på 2 uker overfor fabrikken. Hvis fabrikken heller ikke leverer kjøpsobjektet innen tilleggsfristens utløp, kan forhandleren heve kontrakten ved å sende en skriftlig melding. Ovennevnte frister utgår kun ved uttrykkelig skriftlig avtale.
Leveringsfrister fra enkeltkontrakter begynner ved bestillingsbekreftelse og enighet om utførelsesmåte - forutsatt at betalingsforpliktelser blir nøye overholdt. Hvis forhandleren krever før levering en annen utførelse for kjøpsobjektet, avbrytes løp av leveringsfristen inntil dagen da partene kommer til enighet om utførelsen og forlenges eventuelt med tidsrommet som kreves for annerledes utførelse. Forhandleren betaler kostnader i forbindelse med dette. Forhandleren kan ikke kreve levering så lenge han er forsinket i forhold til betalingsforpliktelser ut ifra innbyrdes forretningsforbindelser. Hvis forhandlerens økonomi forverres vesentlig etter bestillingsbekreftelse, blir fabrikken autorisert til å kreve forskuddsbetaling av kjøpsprisen. Hvis forhandleren i enkelte tilfeller bruker sin rett til å heve kontrakten på grunn av at fabrikken ikke overholde leveringsfristen, er fabrikken forpliktet til å kreditere utført forskuddsbetaling. Ved leveringsforsinkelse ifølge Force Majeure, ved vesentlige driftsforstyrrelse grunnet sykdom, streik, brann, etc., samt ved fullstendig eller delvis manglende materialleveringer fra leverandører til tross for at fabrikken bestilte i god tid, har forhandleren ikke rett til å kreve erstatning.
Fabrikken forbeholder seg retten til å endre konstruksjon og former under leveringstiden, så langt kjøpsobjektet og dets utseende ikke blir underlagt grunnleggende endringer. Opplysningene om kapasiteter og vekter skal anses som tilnærmede. Ved overskridelse av oppgitte vekter på mer enn 5 % ved standard-basisutstyr er forhandleren autorisert til å kreve levering som ikke overskrider oppgitte vekter med mer enn 5 %, innen fire uker. Blir kravet ikke oppfylt i god tid, er forhandleren autorisert itl å heve kjøpskontrakten for vedkommende bil.

5. Overtakelse

Forhandleren er forpliktet til å organisere henting omgående etter å ha mottatt informasjon om at bilen er ferdig. Mulig støtte fra fabrikken fritar forhandleren ikke under noen omstendigheter fra hans forpliktelse. Hvis forhandleren ikke henter bilen innen 10 dager etter å ha mottatt informasjon, kan fabrikken sørge for at en transportør (som inkluderer jernbane) leverer bilen. Vedkommende transportør får oppdrag av fabrikken kun på vegne av forhandleren; forhandleren skal betale kostnadene som dette medfører. Hvis bilen ikke kan utleveres fordi forhandleren misligholder betalingsforpliktelser, er fabrikken autorisert til å fakturere plassleie på 2,50 Euro pr. døgn for å dekke kostnader for forsikring, leie, etc. Hvis vare forsendes etter kjøperens ønske, blir fare for tilfeldig undergang og tilfeldig forverring overdratt til forhandleren når varen blir valgt ut og stilt til disposisjon for henting i fabrikkens premisser.

6. Verneting - oppfyllelsessted

Sæfremt forhandleren er kjøpmann, blir stedet for produsentens hovedkontor til verneting. Produsenten er likevel autorisert til å reise sak mot en forhandler foran retten på forhandlerens bosted.
Det er lovgivningen for Forbundsrepublikken Tyskland som gjelder; UN-kjøpsrettens gyldighet er utelukket.
Såfremt bestillingsbekreftelsen ikke oppgir noe annet, er stedet for produsentens hovedkontor også oppfyllelsessted.

Informasjon om datavern

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste av Google Inc. („Google“). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler („Cookies“), altså tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen om din bruk av denne nettsiden, som produseres av informasjonskapslen, sendes i all hovedsak til en av Google sine servere i USA og lagres der. I tilfelle IP-anonymisering blir aktivert på denne nettsiden, vil Google allikevel forkorte din IP-adresse i forveien innenfor medlemslandene av Den europeiske union eller i andre stater innenfor EØS-avtalen. Google vil sende fullstendig IP-adresse til USA slik at den forkortes der, kun i unntaktsilfeller. Google vil bruke disse opplysningene på vegne av nettsidens operatør for å evaluere bruk av nettsiden, for å utarbeide rapporter om aktivitetene på nettsiden, og om å levere ytterligere ytelser i forbindelse med bruk av nettsiden og av internettet, for nettsidens operatør. IP-adressen som leveres fra din nettleser innenfor Google Analytics sine aktiviteter, vil ikke samordnes med andre Google-opplysninger. Du kan unngå lagring av informasjonskapsler ved å bruke innstillingene i programvaren for din nettleser; vi gjør deg likevel oppmerksom på at du eventuelt ikke vil kunne bruke samtlige funksjoner på denne nettsiden i fult omfang. Du kan også unngå registrering av opplysninger som produseres av informasjonskapsler og som refererer til din bruk av nettsiden (inkl. Ihrer IP-Adresse) og deres videreformidling til Google samt behandling av disse opplysningene av Google ved å laste ned og installere nettleser-programutvidelsen som står til disposisjon under følgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

DETTE KAN OGSÅ VÆRE INTERESSANT

Wohnwagen Übersicht

Verdier som er forbundet med merkenavnet vårt

Karriere

søke

antall soveplasser

type soveplasser
samlet lengde
vekt

Alle våre campingvogner er utstyrt med vår Long Life teknologi, Klikk her for mer informasjon.

søke

antall soveplasser

type soveplasser
samlet lengde
vekt

Alle våre bobiler er utstyrt med vår Long Live teknologi, Klikk her for mer informasjon.