Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling aanvaardt LMC Caravan GmbH & Co. KG geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling van LMC Caravan GmbH & Co. KG die betrekking heeft op schade van materiele of immateriële aard, en het gevolg is van het gebruik danwel het niet gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie is uitgesloten, voor zover van de zijde van LMC Caravan GmbH & Co. KG geen sprake is van voorbedachte rade of verwijtbare schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. LMC Caravan GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor delen van de informatie of het hele aanbod zonder kennisgeving vooraf te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.   

Gegevensbescherming
Algemene verklaring inzake gegevensbescherming

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy vinden wij erg belangrijk. Navolgend willen wij u graag over onze maatregelen op het gebied van gegevensbescherming informeren.

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Enkel gegevens op niet-geïdentificeerde basis zoals bijv. de naam van uw internet service provider, de website waar u vandaan komt, of de naam van het opgevraagde materiaal worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend ter kwaliteitsverbetering van de gebruikerservaring geëvalueerd en zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Daarboven worden persoonlijke gegevens alleen verzameld wanneer u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt bijv. door het invullen van registratieformulieren, enquêtes, prijsvragen, online sollicitaties of contracten. Wij zullen u in de respectievelijke contactformulieren over het doel van de heffing informeren. Deze gegevens worden in gecodeerde vorm verzonden.
 

Gebruik en overdracht van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afwikkeling van orders. Daartoe volgt, indien noodzakelijk, een overdracht van uw gegevens aan bedrijven, zoals bijv. leveranciers, die uw bestelling direct af fabriek leveren. Deze bedrijven mogen uw gegevens enkel voor de afwikkeling van orders gebruiken en niet aan derden verstrekken. Met uw instemming gebruiken wij uw email-adres voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, die u te allen tijde kunt opzeggen. 

De informatie, die deze website verzamelt, wordt aan de bevoegde afdeling in onze organisatie verzonden. Wij verzekeren u, dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn, of u vooraf instemming geeft.

Recht van bezwaar

Uiteraard heeft u te allen tijde het recht, tegen de gebruikmaking van uw gegevens voor reclamedoeleinden bezwaar te maken en uw toestemming hiervoor te herroepen. U ontvangt dan geen catalogi resp. reclame e-mails meer . Hierover kunt u ons per e-mail berichten: [marketing@lmc-caravan.de].

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afwikkeling van orders. Daartoe volgt, indien noodzakelijk, een overdracht van uw gegevens aan bedrijven, zoals bijv. leveranciers, die uw bestelling direct af fabriek leveren. Deze bedrijven mogen uw gegevens enkel voor de afwikkeling van orders gebruiken en niet aan derden verstrekken. Met uw instemming gebruiken wij uw email-adres voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, die u te allen tijde kunt opzeggen.

Via onze website meegedeelde persoonsgegevens worden opgeslagen tot hun doel bereikt is, waarvoor ze zijn afgegeven. In zover handelsrechtelijke en fiscale voorschriften over bewaartermijnen in acht genomen zijn, dient te worden opgemerkt, dat de opslagtijd niet langer dan 10 jaar is. 

Algemene rechtelijke informatie

Indien u bezwaar wilt maken over de opslag van uw persoonsgegevens of over de juistheid hiervan, kunnen wij in uw opdracht gegevens blokkeren, wissen of corrigeren (in overeenstemming met de wet- en regelgeving). Op verzoek krijgt u toegang tot informatie over alle persoonsgegevens, die wij over u opgeslagen hebben.

Wij verwijzen incidenteel naar websites van derden. Alhoewel deze websites zorgvuldig uitgezocht worden, kunnen wij geen zekerheid geven over de correctheid en/of volledigheid van de inhoud en gegevensbescherming. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt niet voor gekoppelde websites van derden.

In ons bedrijf en op deze website is het Duitse recht van toepassing.

In het geval wij nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures veranderen of de internet- en IT-veiligheidstechniek veranderd, dient de privacyverklaring bijgewerkt te worden. We behouden ons het recht voor om de verklaring al naar gelang het geval, te veranderen of aan te vullen. De modificatie wordt hier gepubliceerd. Wij adviseren u deze website regelmatig te bezoeken, om naar de actuele stand van de gegevensbescherming te informeren.

De informatie op deze website wordt zorgvuldig onderzocht. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens kan niet worden gewaarborgd.  

Informatie over gegevensbescherming

Wij beveiligen onze website en IT-systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering en misbruik van uw gegevens door ongeoorloofde personen. Ondanks regelmatige controle is een volledige beveiliging tegen gevaren onmogelijk.

Een Firewall houdt toegang van buiten tegen. Verschillende niveaus van versleutelingen en  identificatie beveiligen tegen ongeoorloofde opvraging of opvangen van klantengegevens tijdens de sessie. Naast interne browser cryptografie maken wij gebruik van sterke versleutelingen om decodering door niet geoorloofde personen uit te sluiten.

Tijdens toegang tot een pagina van onze website worden het geanonimiseerd IP-adres van uw computer en uw internet service provider, de datum, duur, tijd en naam van het aangevraagde bestand met omvang in een protocol opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies, omdat wij op onze website de beste winkelervaring willen bieden en u bepaalde functies kunt gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes data die tijdens een bezoek worden opgeslagen via uw webbrowser op uw computer. Een groot gedeelte van de door ons gebruikte cookies worden na sluiten van de webbrowser gewist (zog. session cookies). Andere cookies blijven op uw harde schijf en maken het voor ons mogelijk, uw computer bij de volgende sessie te herkennen (persistent cookies). Deze cookies worden gebruikt om bijv. uw gebruikersnaam te onthouden en gegevens voor het invullen van formulieren, ingeval van verdere bestellingen. Het is voor onze partners niet toegestaan persoonsgegevens via onze website door het gebruik van cookies te verzamelen, verwerken of gebruiken.

Een bezoek aan onze website is ook zonder cookies mogelijk. 

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid en veiligheid van de door u gegeven persoonsgegevens doordat:

uw gegevens enkel voor het vervullen van de door u gewenste diensten gebruikt worden


onze medewerkers op het gebied van gegevensbescherming de verplichting tot geheimhouding handhaven

onze veiligheidsmaatregelen voor zover mogelijk in overeenstemming met de huidige technologie zijn

onze IT regelmatig op veiligheid gecontroleerd wordt, zodat wij de gegevens duurzaam tegen beschadiging, verlies of aanvallen van hackers beschermen kunnen

wij een eigen toezichthouder voor gegevensbescherming voor het naleven van gegevensbescherming benoemen

U kunt uw browser configureren, zodat u geïnformeerd wordt, als cookies geplaatst willen worden. Deze aanvraag kunt u dan algemeen of in specifieke gevallen toestaan of weigeren. Meer informatie over hoe u uw browser kunt configureren vindt u hier.

Informatie over Social Media Plug-ins

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Social Plug-ins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De Plugins zijn te herkennen door Facebook icons (een witte „f“ op blauw of het „like“-teken) of zijn met “Facebook Social Plugin” gekenmerkt. Een lijst met het uiterlijk en de functies van de individuele Plugins kan hier worden ingezien: http://developers.facebook.com/plugins.

Als u een pagina op het internetplatform oproept die een dergelijke Social Plugin bevat, wordt door de door u gebruikte browser een rechtstreekse verbinding naar de servers van Facebook gemaakt. De inhoud van de Social Plugins wordt door Facebook rechtstreeks doorgestuurd naar uw browser en geïntegreerd op deze website. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van de Social Plugins verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis:

als gevolg van het opnemen van de Social Plugins wordt Facebook erover geïnformeerd dat u de desbetreffende pagina op het internetplatform heeft opgezocht. Als u als gebruiker van Facebook bent geregistreerd en bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan uw Facebook account koppelen. Als u met de Plugins interageert, door bijv. de „like“-button te klikken, of een commentaar te schrijven, wordt deze informatie samen met uw IP-adres door uw browser aan een server van Facebook doorgegeven en daar opgeslagen.


Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking, het gebruik van gegevens door Facebook, de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privé-omgeving vindt u terug in de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van Facebook, die u kunt vinden onder http://www.facebook.com/policy.php.

Als u een geregistreerde gebruiker van Facebook bent en niet wilt dat Facebook via het Internetplatform gegevens over u verzamelt en met uw bij Facebook opgeslagen registratiegegevens verbindt, moet u zich vóór bezoek aan het Internetplatform afmelden bij Facebook. Bovendien is het mogelijk om de Social Plugins met Add-Ons voor uw browser te blokkeren, zoals met Facebook Blocker, http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ 

Pseudonieme gebruikersprofielen voor webanalyse

„Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Ingeval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie of in lidstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren verkort. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledig IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met de gebruikmaking van de website en het gebruik van het internet gepaarde gaande diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw geanonimiseerd IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.“

Contactpersoon voor gegevensbescherming

In geval van herroeping of beroep richt u zich tot: 
LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 4 
48336 Sassenberg 
Telefoon: (+49) 2583 27-0 
Telefax: (+49) 2583 27-138 
E-mail: info@lmc-caravan.de 


Hier onder kunt u zich over het publiek proces overzicht informeren.

Publiek overzicht over bescherming persoonsgegevens van LMC Caravan GmbH & Co. KG

De Duitse wet ter bescherming van persoonsgegevens “Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)” heeft in § 4g voorgeschreven, dat de toezichthouder voor gegevensbescherming de bestemmingen zoals in § 4e BDSG een ieder ter beschikking moet stellen. Deze en verdere informatie bevinden zich bij de toezichthouder van LMC Caravan GmbH & Co. KG in een uitvoerlijk en gedetailleerd overzicht. Ter oriëntatie hebben wij als volgt de belangrijkste punten samengevat. Indien u wenst, beantwoorden wij graag uw vraag inzake uw persoonsgegevens, welke eventueel opgeslagen zijn en waar ze verwerkt zijn. Uw recht op inlichting volgens § 34 BDSG wordt hierdoor niet aangetast.

1. Aansprakelijke instantie

LMC Caravan GmbH & Co. KG

2. Eigenaar

Raad van Bestuur, directeur of overige wettelijke of conform de constitutie van het bedrijf aangewezen bestuurder:
Directeur: Hr Ulrich Schoppmann
Directeur: Hr Detlef Klages

Gemachtigde bestuurder van de afdeling gegevensbescherming: Hr Berthold Theising

3. Adres van de verantwoordelijke instelling

Rudolf-Diesel-Straße 4
48336 Sassenberg

4. Doeleinde heffing persoonsgegevens, verwerking en gebruikmaking

Maatschappelijk doel van de organisatie is de productie en verkoop van woonwagens en campers. Daartoe horen het klantenbeheer en klantenwerving, beheer en werving van leveranciers, contracteringsprocessen, boekhouding, betalingsverkeer en personeelsadministratie.  

5. Beschrijving van de betrokken persoonsgroepen en desbetreffende gegevens of gegevenscategorieën

Gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers, voor zover deze onder punt 4. genoemde doeleinden noodzakelijk zijn. Indien gewenst, informeren wij graag uw vraag inzake uw persoonsgegevens, welke eventueel opgeslagen zijn en waar ze verwerkt zijn.

Klanten: adres-, communicatie-, contract-, belastinggegevens, contactpersoon, vrijwillige gegevens

Leveranciers: adres-, contract-, factuur-, communicatiegegevens, contactpersoon, prijs en productinformatie, vrijwillige gegevens

Geïnteresseerden: adres-, communicatiegegevens, contactpersoon, vrijwillige gegevens 

Medewerkers: namen, adressen, gegevens over sociale verzekering en belasting, overige persoonsgegevens, werktijden, vakantiedagen

6. Ontvanger of ontvangercategorieën van gegevens

Interne afdelingen, die betrokken zijn bij bedrijfsprocessen, openbare instanties in het kader van wetregelingen, opdrachtnemers met partnercontracten volgens § 11 BDSG voor de vervulling van doeleinden.

7. Indicatieve termijnen voor het verwijderen van gegevens

Op grond van wetgevingen gelden verschillende regelingen en termijnen voor het opslaan van gegevens. Als de termijn afgelopen zijn, worden de gegevens routinematig gewist. Als gegevens hiervan niet gebruikt zijn, worden ze na beëindiging onder punt 4 genoemde doeleinden gewist.

8. Gepland delen van gegevens met derde landen

Delen van gegevens aan derde landen is niet gepland.

Publiek overzicht over bescherming persoonsgegevens (BDSG § 4g en 4e):

De toezichthouder voor gegevensbescherming stelt aan ieder persoon de vereiste wettelijke voorschriften ter beschikking.

Datenschutzerklärung

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite sowie Ihr damit verbundenes Interesse an unserem Unternehmen und unseren Wohnwagen und Reisemobilen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns sehr wichtig. LMC Caravan GmbH & Co. KG (nachfolgend „LMC Caravan GmbH & Co. KG“, „wir“ oder „uns“) legt großen Wert auf die Sicherheit der Daten der Nutzer und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.


LMC Caravan GmbH & Co. KG -Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Welche Daten die Betreiber dieser Seiten möglicherweise erheben, entzieht sich unserer Kenntnis und unserem Einflussbereich. Informationen erhalten Sie im Datenschutzhinweis der jeweiligen Seite.


Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.

Inhaltsverzeichnis: 


1.    Begriffsbestimmungen
2.    Erhebung und Verarbeitung von personenbezogener Daten
3.    Anonyme Datenerhebung
4.    Verwendung von Cookie-Tracking
5.    Google Analytics
6.    Verwendung von Google Remarketing
7.    Verwendung von Google Maps
8.    Verwendung von Google Doubleclick 
9.    Verwendung von Google Tag Manager
10.   Verwendung von Social Media
11.   Verwendung von Getty Images Bildern
12.   Verwendung von Amazon-Partnerprogramm
13.   Verwendung Gravatar
14.   Verwendung von RSS-Feed
15.   Kontaktformular/Anfragen
16.   E-Mailkontakt
17.   Gewinnspiele/Sonderaktionen 
18.   Abonnement unseres Newsletters
19.   Newsletter-Tracking 
20.   Karriere Bereich/Online-Bewerbung
21    Übermittlung der Daten
22.   Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
23.   Dauer der Speicherung
24.   Technische Sicherheit
25.   Rechtsgrundlage der Verarbeitung
24.   Karriere Bereich/Online-Bewerbung
26.   Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
27.   Minderjährigen-Hinweis
28.   Rechte der Betroffenen
29.   Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
30.   Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten des externen Datenschutzbeauftragten

 

1.    Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  


-    „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Zu Ihren personenbezogenen Daten gehören Informationen wie Ihre Stammdaten (Vor- und Zuname, Adresse und Geburtsdatum), Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Ihre Rechnungsdaten (Bankverbindungsdaten) und Vieles mehr.

-    „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

-    „Betroffene Person“ ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

-    „Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

-    „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

-    „Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

-    „Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

-    „Einwilligung“ ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
 

2.    Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern Sie besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchten, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.


3.    Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Seite besuchen, ohne aktiv Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern jedoch automatisch mit jedem Aufruf der Internetseite Zugriffsdaten (Server-Log-Dateien) wie z.B. den Namen Ihres Internet Service Providers, das verwendete Betriebssystem, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, das Datum und die Dauer des Besuchs oder den Namen der angeforderten Datei, sowie aus Sicherheitsgründen, z. B. zur Erkennung von Angriffen auf unsere Webseiten, die IP-Adresse des verwendeten Computers für die Dauer von 7 Tagen. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keine Rückschlüsse auf Ihre Person. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Die Daten verarbeiten und nutzen wir für folgende Zwecke: 1. Bereitstellung der LMC Caravan GmbH & Co. KG -Webseiten, 2. Verbesserung unserer Webseiten und 3. Verhinderung und Erkennung von Fehlern/Fehlfunktionen sowie von Missbrauch der Webseiten. Die Datenverarbeitung dieser Art erfolgt entweder zur Erfüllung des Vertrags über die Nutzung der LMC Caravan GmbH & Co. KG -Webseiten oder wir verfolgen ein legitimes Interesse daran, die Funktionalität und den fehlerfreien Betrieb der LMC Caravan GmbH & Co. KG -Webseiten sicherzustellen sowie diese Webseiten an die Anforderungen der Benutzer anzupassen. 


4.    Verwendung von Cookie-Tracking
Um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf unseren Webseiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um eine Standard-Internettechnologie, zur Speicherung und zum Abrufen von Login- und anderen Nutzungsinformationen für alle Benutzer der LMC Caravan GmbH & Co. KG -Webseiten. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden, sie ermöglichen es uns u. a. Benutzereinstellungen zu speichern, damit unsere Webseiten in einem auf Ihr Gerät zugeschnittenen Format angezeigt werden können. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. dauerhafte Cookies).
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahmen entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Weiter können die Cookies im Nachhinein gelöscht werden, um Daten zu entfernen, die Webseiten auf Ihrem Computer abgelegt haben. Eine Anleitung hierfür finden Sie schnell im Internet. Die Deaktivierung der Cookies kann zu einigen Einschränkungen der Funktionalität der LMC Caravan GmbH & Co. KG -Webseiten führen.


5.    Verwendung von Google Analytics
Diese Webseite nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

Speicherung der Cookies verhindern 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Cookies deaktivieren oder entfernen (Opt-Out)
Jeder Webbrowser bietet Möglichkeiten, um Cookies einzuschränken und zu löschen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf folgenden Websiten:

  • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

  • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

  • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  • Safari:

https://support.apple.com/de-de/HT201265

IP-Anonymisierung
Wir haben auf dieser Webseite die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt.

Widerspruch gegen die Datenerfassung 
Wenn Sie nicht möchten, dass Google beim Aufruf der Seiten Daten von Ihrem Browser erhält, finden Sie hier den Link zur Opt-Out-Lösung für Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , Dieses Plug-in verhindert, dass der Browser den Analytics-Code anfordert, so dass Google keinerlei Daten beim Aufruf der Seite erhält. Das Plug-in ist nur für den Internet Explorer 7 und 8, Firefox 3.x sowie für Chrome erhältlich. Gemäß Google blockt der Browser das Google Analytics-Skript nach der Installation. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter  http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat.anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Demografische Merkmale bei Google Analytics
Diese Webseite nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.


6.    Verwendung von Google Remarketing
Diese Webseite nutzt die Google Remarketing Technologie von Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Hierbei handelt es sich um eine Retargeting-Technologie, die es uns ermöglicht, Besucher unserer Webseite durch zielgerichtete Werbung auf den Webseiten des Google Werbenetzwerkes erneut anzusprechen. Die Einblendung der Werbung erfolgt durch den Einsatz von sogenannten Cookies.
Zu diesem Zweck werden Cookies auf Ihrem Rechner platziert, mit deren Hilfe Drittanbieter, einschließlich Google, erfassen, welche unserer Webseiten mit Ihrem Browser besucht wurden. Mit Hilfe dieser Informationen können Ihnen dann zu einem späteren Zeitpunkt auf anderen Webseiten, z. B. im Rahmen der Google-Suche oder auf Webseiten des Google-Netzwerks, unsere Anzeigen präsentiert werden. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google und zur Funktionsweise des Remarketing finden Sie unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Sie können auch hier die Speicherung von Cookies durch die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren und/oder der Erfassung im Rahmen des Google Remarketing durch die https://www.google.com/policies/technologies/ads/ widersprechen.


7.    Verwendung von Google Maps
Wir benutzen Google Maps zur Darstellung von Karten und zur Erstellung von Anfahrtsplänen. Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben.
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten durch Google, einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .
Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und Wahlmöglichkeiten sowie Datenschutzbestimmungen unter https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .


8.    Verwendung von Google Doubleclick 
Wir benutzen Doubleclick by Google. Dies ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick by Google verwendet Cookies um Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen wurden. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen. Die Verwendung der Doubleclick-Cookies ermöglicht Google und seinen Partner-Webseiten lediglich die Schaltung von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die durch die Cookies erzeugten Informationen werden von Google zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten zusammenbringen.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. 
Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und Wahlmöglichkeiten sowie Datenschutzbestimmungen unter https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


9.    Verwendung von Google Tag Manager
Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tool Manager implementiert lediglich Tags. Das bedeutet: Es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Der Google Tool Manager löst andere Tags aus, die wiederum ggf. Daten erfassen. Jedoch greift der Google Tag Manager nicht auf diese Daten zu. Wurde auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen, insofern diese mit dem Google Tag Manager implementiert werden.
Ausführliche Details finden Sie im Datenschutz-Center von google.de: Transparenz und Wahlmöglichkeiten sowie Datenschutzbestimmungen unter https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

10.     Verwendung von Social Media
Auf unserer Webseite können Funktionen zu sozialen Medien genutzt werden. 


Bei Abruf einer dieser Seiten, kann eine Verbindung zu den jeweiligen Servern der sozialen Medien aufgebaut werden. Dabei werden diese darüber informiert, dass Sie unsere Internetseite mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Sollten Sie nun etwas kommentieren, liken oder twittern etc. und Sie sind dabei in ihrem jeweiligen Account eingeloggt, ist es ggf. dem sozialen Medium möglich, Ihren Besuch auf unserer Webseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung haben.


Diese Dienste werden von den folgenden Unternehmen erbracht:
•    Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
•    Google+ Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
•    Linkedin Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
•    YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
•    Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ireland
•    Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Anbieter:


•    Facebook https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
•    Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
•    Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
•    YouTube https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
•    Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 
•    Instagram https://help.instagram.com/155833707900388 

Falls Sie nicht möchten, dass das jeweilige soziale Medium den Besuch auf unserer Seite Ihrem jeweiligen Account zuordnen kann, so müssen Sie vor Ihrem Besuch unserer Webseite sich bei dem jeweiligen Dienst ausloggen.


11.    Verwendung von Getty Images Bildern
Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Unternehmens Getty Images integriert. Anbieter der Getty-Images-Komponenten ist die Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland. Getty Images ist eine amerikanische Bildagentur. Eine Bildagentur ist ein Unternehmen, welches auf dem Markt Bilder und anderes Bildmaterial anbietet. Bildagenturen vermarkten in der Regel Fotografien, Illustrationen und Filmmaterial. Über eine Bildagentur lizensieren unterschiedliche Kunden, insbesondere Internetseitenbetreiber, Redaktionen von Print- und TV-Medien und Werbeagenturen, die von ihnen eingesetzten Bilder.
Getty Images gestattet das (ggf. kostenlose) Einbetten von Stockbildern. Einbetten ist die Einbindung oder Integration eines bestimmten fremden Inhalts, beispielsweise von Text-, Video- oder Bild-Daten, die von einer fremden Internetseite bereitgestellt werden und dann auf der eigenen Internetseite erscheinen. Zur Einbettung wird ein sogenannter Einbettungscode verwendet. Ein Einbettungscode ist ein HTML-Code, der von einem Internetseitenbetreiber in eine Internetseite integriert wird. Wurde von einem Internetseitenbetreiber ein Einbettungscode integriert, werden die externen Inhalte der anderen Internetseite standardmäßig unmittelbar angezeigt, sobald eine Internetseite besucht wird. Zur Anzeige der fremden Inhalte werden die externen Inhalte unmittelbar von der anderen Internetseite geladen. Getty Images stellt unter dem Link http://www.gettyimages.de/resources/embed weitere Informationen über das Einbetten von Inhalten zur Verfügung.
Über die technische Implementierung des Einbettungscodes, der die Bildanzeige der Bilder von Getty Images ermöglicht, wird die IP-Adresse des Internetanschlusses, über welchen die betroffene Person auf unsere Internetseite zugreift, an Getty Images übertragen. Ferner erfasst Getty Images unsere Internetseite, den genutzten Browsertyp, die Browsersprache, den Zeitpunkt und die Länge des Zugriffs. Darüber hinaus kann Getty Images Navigationsinformationen, das sind Informationen darüber, welche unserer Unterseiten von der betroffenen Person besucht und welche Links angeklickt wurden, sowie andere Interaktionen, die die betroffene Person beim Besuch unserer Internetseite ausgeführt hat, erfassen. Diese Daten können von Getty Images gespeichert und ausgewertet werden.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Getty Images können unter http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy abgerufen werden.


 


12.    Verwendung von Amazon-Partnerprogramm
Wir haben als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms auf dieser Internetseite Amazon-Komponenten integriert. Anbieter dieser Amazon-Komponenten ist die Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg. Die Amazon-Komponenten wurden von Amazon mit dem Ziel konzipiert, Kunden über Werbeanzeigen auf unterschiedliche Internetseiten der Amazon-Gruppe, insbesondere auf Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it und Amazon.es. BuyVIP.com gegen Zahlung einer Provision zu vermitteln. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann durch die Nutzung der Amazon-Komponenten Werbeeinnahmen generieren. 
Amazon setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden einzelnen Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Amazon-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Amazon-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Amazon zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Amazon Kenntnis über personenbezogene Daten, die Amazon dazu dienen, die Herkunft von bei Amazon eingehenden Bestellungen nachzuvollziehen und in der Folge eine Provisionsabrechnung zu ermöglichen. Amazon kann unter anderem nachvollziehen, dass die betroffene Person einen Partnerlink auf unserer Internetseite angeklickt hat.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Amazon ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem können von Amazon bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Amazon können unter https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401 abgerufen werden.

13. Verwendung Gravatar

Auf der Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG werden für die Anzeige von Nutzerbildern in den Kommentaren der externe Avatar-Dienst Gravatar verwendet, welcher von der Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA, betrieben wird. Die in den Kommentaren angegebene E-Mail-Adresse wird an Gravatar übertragen, um ein eventuell mit dieser E-Mail-Adresse verknüpftes Nutzerbild innerhalb der Kommentare anzuzeigen. Die E-Mail-Adresse wird dabei verschlüsselt an die Server von Gravatar übertragen, welche ihrerseits die Benutzerbilder an unsere Webseite ausliefern und in den Kommentaren der Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG eingebunden werden. Durch die Anzeige der Bilder kann Gravatar die IP-Adresse der Nutzer speichern. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Gravatar finden sich in den Datenschutzhinweisen von Gravatar: https://automattic.com/privacy/. Wenn Nutzer nicht möchten, dass ein mit Ihrer E-Mail-Adresse bei Gravatar verknüpftes Benutzerbild in den Kommentaren erscheint, sollten Sie zum Kommentieren eine E-Mail-Adresse nutzen, welche nicht bei Gravatar hinterlegt ist.

14. Verwendung von RSS-Feeds

Die Website der LMC Caravan GmbH & Co. KG nutzt RSS-Feeds, um den Nutzer ständig über aktuelle Themen zu informieren.

RSS steht für „Really Simple Syndication“. Es handelt sich dabei um ein elektronisches Nachrichtenformat. Um den Feed nutzen zu können, benötigt der Nutzer einen sog. „RSS-Reader“. Für alle Betriebssysteme werden verschiedene RSS-Reader angeboten. Einige Browser ermöglichen die Nutzung von RSS-Feeds, ohne dass eine weitere Programminstallation erforderlich ist.


15.    Kontaktformular/Anfragen
Sie haben auf unserer Seite die Möglichkeit uns Anfragen per Kontaktformular zukommen lassen. Hierbei werden Ihre Angaben aus dem Kontaktformular (Inhalt Ihrer Anfrage, Betreff Ihrer Anfrage und Datum) inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten (Name, Nachname und Email) zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.


16.    E-Mailkontakt
Wenn Sie uns per E-Mail Anfragen bzw. Informationen zukommen lassen, werden Ihre Angaben (E-Mailadresse, Inhalt Ihrer E-Mail, Betreff Ihrer E-Mail und Datum) inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten (Name, Nachname, ggf. Telefonnummer, Anschrift) zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass E-Mails auf dem Übertragungsweg unbefugt und unbemerkt mitgelesen oder verändert werden können. LMC Caravan verwendet eine Software zur Filterung von unerwünschten E-Mails (Spam-Filter). Durch den Spam-Filter können E-Mails abgewiesen werden, wenn diese durch bestimmte Merkmale fälschlich als Spam identifiziert wurden.
Die von Ihnen eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

17.    Gewinnspiele/Sonderaktionen 
Sie haben auf unserer Seite die Möglichkeit, an Gewinnspielen und/oder Sonderaktionen teilzunehmen. Hierbei nehmen Sie freiwillig und unabhängig von den anderen Angeboten unserer Webseite teil. Bei der Anmeldung zum Gewinnspiel übermitteln Sie uns Ihre E-Mail-Adresse (und ggf. Vor- und Zunamen, Telefonnummer, Geburtsdatum, Anschrift). Zweck der Erhebung ist die Durchführung des Gewinnspiels sowie die Ermittlung des Gewinners und Zusendung des Gewinns. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben.
Die Teilnehmer erklären sich jedoch damit einverstanden, im Falle eines Gewinnes für redaktionelle Texte, Vornamen (Nachname nur mit Anfangsbuchstaben) inkl. Fotos zur Verfügung zu stellen. 
Die von Ihnen angegebenen Daten speichern wir nur solange, bis das Gewinnspiel vollzogen wurde. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.


18.    Abonnement unseres Newsletters
Auf unserer Webseite haben Sie die Möglichkeit, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Hierdurch informieren wir unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen über Angebote des Unternehmens.Hierfür benötigen wir von Ihnen eine gültige E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand des Newsletters und geben diese nicht an Dritte weiter. Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO. 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb zu unserer Absicherung.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link in jedem Newsletter. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch jederzeit an info@lmc-caravan.de per E-Mail senden. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht.


19.    Newsletter-Tracking 
Die Newsletter enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels können wir erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden.
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, werden von uns aufgrund berechtigter Interessen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffenen Person anzupassen. Rechtsgrundlage ist der Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters wird als automatischer Widerruf gedeutet.


20.    Karriere Bereich/Online-Bewerbung
Auf unserer Seite haben Sie die Möglichkeit, den Karriere Bereich zu nutzen und/oder Bewerbungen per E-Mail abzugeben. Die personenbezogenen Daten (Stammdaten, Kontaktdaten, Anlagen wie Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) von Bewerbern werden erhoben und verarbeitet zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen bspw. per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist bspw. eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO.

 

21    Übermittlung der Daten
21.1    Übermittlung intern, innerhalb von LMC Caravan

Wir übermitteln Ihre Daten intern an die Verwaltung, Personalabteilung, Betriebsrat und Lohnstelle um unseren vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Eine Datenübermittlung bzw. Offenbarung Ihrer Daten erfolgt nur in dem hierfür erforderlichen Umfang unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorschriften.


21.2    Übermittlung gruppenweit
LMC Caravan ist ein weltweit tätiges, in Deutschland ansässiges Unternehmen. Die Daten, die Sie uns übermitteln, werden in unserer zentralisierten Kundendatenbank in Deutschland gespeichert und innerhalb der Gruppe zum Zweck der Verwaltung weitergegeben. Sollte ein Austausch der Daten innerhalb der Gruppe/des Konzerns erfolgen, geschieht dies zur Erfüllung eines Vertrags oder als Nutzungsbedingung für die Webseiten. Zudem kann ein Interesse bestehen, diese Daten zu internen, administrativen Zwecken weiterzugeben. Sollte die Verarbeitung Ihrer Daten außerhalb Europas stattfinden, beispielsweise in Indien, Brasilien, Russland, China, Schweiz, Singapur oder USA findet diese Übermittlung unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze und besonders gem. Art. 44 f. DSGVO statt. 


21.3    Übermittlung an Dritte 
Wir übermitteln Ihre Daten an bestimmte Dritte um entsprechende Anwendungen und Dienste zur Verfügung stellen zu können (sog. „Auftragsverarbeiter“), die für uns externe Dienstleistungen erbringen. Beispielsweise Newsletter Dienste, IT-Anbieter, Steuerbüro, etc. Eine Übermittlung an weitere Dritte kann ggfs. stattfinden um unsere Pflichten zu erfüllen (Behörden, Banken, Sozialversicherungsträger, etc.). Dritte verarbeiten die Daten nur gemäß unseren Anweisungen, zudem ist es ihnen untersagt, diese Daten für eigene kommerziellen Zwecke zu verwenden, die nicht den vereinbarten Zwecken entsprechen. 
Wir müssen personenbezogene Daten offenlegen, wenn wir im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens, aufgrund einer Verfügung, gesetzlich oder aufgrund geltenden Rechts dazu verpflichtet sind (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•    Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
•    die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
•    für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
•    dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
Sollte die Verarbeitung Ihrer Daten außerhalb Europas stattfinden, beispielsweise in Indien, Brasilien, Russland, China, Schweiz, Singapur oder USA findet diese Übermittlung unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze und besonders gem. Art. 44 f. DSGVO statt.


21.4    Übermittlung an einen Drittstaat oder internationale Organisation
Wir übermitteln Ihre Daten in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. Drittstaaten) aufgrund der oben genannten Zwecke (Übermittlung konzernweit (Nr. 4.2) und Übermittlung an Dritte (Nr. 4.3)). Die Übermittlung findet nur statt zur Ausführung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder aufgrund Ihrer Einwilligung. Diese Übermittlung findet unter Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze und besonders gem. Art. 44 f. DSGVO statt. Insbesondere entweder aufgrund erlassener Angemessenheitsbeschlüsse der europäischen Kommission oder aufgrund bestimmter Garantien (Bsp. Standarddatenschutzklauseln, etc.). 
Weiter übermitteln wir Ihre Daten an eine internationale Organisation, hierbei handelt es sich um die Organisation LMC Caravan GmbH & Co. KG


22.    Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.


23.    Dauer der Speicherung
Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies zur Erbringung unseres Online-Angebots und der damit verbundenen Services erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten nach Erledigung des Zweckes, mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen weiter speichern müssen (z. B. sind wir aufgrund steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen verpflichtet, Dokumente wie z. B. Verträge und Rechnungen für einen gewissen Zeitraum vorzuhalten).


24.    Technische Sicherheit
LMC Caravan setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256-Bit-Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.


25.    Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Kunden.


26.    Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.


27.    Minderjährigen-Hinweis
Dieses Online-Angebot richtet sich nicht an Kinder unter 16 Jahren. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an LMC Caravan übermitteln.


28.    Rechte der Betroffenen
Sie haben das Recht:
•    gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
•    gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
•    gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
•    gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
•    gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen (Datenübertragbarkeit) zu verlangen;
•    sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird;
•    gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden.


29.    Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Einige Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie haben die Möglichkeit eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung an fischerkeller@ddsk.de per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

30.    Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten des externen Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:
LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 4
48336 Sassenberg
Telefon: (+49) 2583 27-0
Telefax: (+49) 2583 27-138
E-Mail: Berthold.Theising@lmc-caravan.de

Kontaktdaten des externen Datenschutzbeauftragten:

Stefan Fischerkeller 
Deutsche Datenschutzkanzlei
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de 
Tel.: 07544 904 96 91 

Dit interesseert u misschien ook

Onze leveranciers

Financiering

Fabrieksbezichtiging

Zoekmachine

Aantal slaapplaatsen

Soort slaapplaatsen
Totale lengte
Gewicht

Alle onze caravans zijn uitgerust met de Long Life Technologie.
Voor meer informatie klik hier!

Zoekmachine

Aantal slaapplaatsen

Soort slaapplaatsen
Totale lengte
Gewicht

Alle onze campers zijn uitgerust met de Long Life Technologie.,
Voor meer informatie klik hier!