Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling aanvaardt LMC Caravan GmbH & Co. KG geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling van LMC Caravan GmbH & Co. KG die betrekking heeft op schade van materiele of immateriële aard, en het gevolg is van het gebruik danwel het niet gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie is uitgesloten, voor zover van de zijde van LMC Caravan GmbH & Co. KG geen sprake is van voorbedachte rade of verwijtbare schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. LMC Caravan GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor delen van de informatie of het hele aanbod zonder kennisgeving vooraf te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.   

Gegevensbescherming
Algemene verklaring inzake gegevensbescherming

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy vinden wij erg belangrijk. Navolgend willen wij u graag over onze maatregelen op het gebied van gegevensbescherming informeren.

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Enkel gegevens op niet-geïdentificeerde basis zoals bijv. de naam van uw internet service provider, de website waar u vandaan komt, of de naam van het opgevraagde materiaal worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend ter kwaliteitsverbetering van de gebruikerservaring geëvalueerd en zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Daarboven worden persoonlijke gegevens alleen verzameld wanneer u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt bijv. door het invullen van registratieformulieren, enquêtes, prijsvragen, online sollicitaties of contracten. Wij zullen u in de respectievelijke contactformulieren over het doel van de heffing informeren. Deze gegevens worden in gecodeerde vorm verzonden.
 

Gebruik en overdracht van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afwikkeling van orders. Daartoe volgt, indien noodzakelijk, een overdracht van uw gegevens aan bedrijven, zoals bijv. leveranciers, die uw bestelling direct af fabriek leveren. Deze bedrijven mogen uw gegevens enkel voor de afwikkeling van orders gebruiken en niet aan derden verstrekken. Met uw instemming gebruiken wij uw email-adres voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, die u te allen tijde kunt opzeggen. 

De informatie, die deze website verzamelt, wordt aan de bevoegde afdeling in onze organisatie verzonden. Wij verzekeren u, dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn, of u vooraf instemming geeft.

Recht van bezwaar

Uiteraard heeft u te allen tijde het recht, tegen de gebruikmaking van uw gegevens voor reclamedoeleinden bezwaar te maken en uw toestemming hiervoor te herroepen. U ontvangt dan geen catalogi resp. reclame e-mails meer . Hierover kunt u ons per e-mail berichten: [marketing@lmc-caravan.de].

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de afwikkeling van orders. Daartoe volgt, indien noodzakelijk, een overdracht van uw gegevens aan bedrijven, zoals bijv. leveranciers, die uw bestelling direct af fabriek leveren. Deze bedrijven mogen uw gegevens enkel voor de afwikkeling van orders gebruiken en niet aan derden verstrekken. Met uw instemming gebruiken wij uw email-adres voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, die u te allen tijde kunt opzeggen.

Via onze website meegedeelde persoonsgegevens worden opgeslagen tot hun doel bereikt is, waarvoor ze zijn afgegeven. In zover handelsrechtelijke en fiscale voorschriften over bewaartermijnen in acht genomen zijn, dient te worden opgemerkt, dat de opslagtijd niet langer dan 10 jaar is. 

Algemene rechtelijke informatie

Indien u bezwaar wilt maken over de opslag van uw persoonsgegevens of over de juistheid hiervan, kunnen wij in uw opdracht gegevens blokkeren, wissen of corrigeren (in overeenstemming met de wet- en regelgeving). Op verzoek krijgt u toegang tot informatie over alle persoonsgegevens, die wij over u opgeslagen hebben.

Wij verwijzen incidenteel naar websites van derden. Alhoewel deze websites zorgvuldig uitgezocht worden, kunnen wij geen zekerheid geven over de correctheid en/of volledigheid van de inhoud en gegevensbescherming. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt niet voor gekoppelde websites van derden.

In ons bedrijf en op deze website is het Duitse recht van toepassing.

In het geval wij nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures veranderen of de internet- en IT-veiligheidstechniek veranderd, dient de privacyverklaring bijgewerkt te worden. We behouden ons het recht voor om de verklaring al naar gelang het geval, te veranderen of aan te vullen. De modificatie wordt hier gepubliceerd. Wij adviseren u deze website regelmatig te bezoeken, om naar de actuele stand van de gegevensbescherming te informeren.

De informatie op deze website wordt zorgvuldig onderzocht. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens kan niet worden gewaarborgd.  

Informatie over gegevensbescherming

Wij beveiligen onze website en IT-systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering en misbruik van uw gegevens door ongeoorloofde personen. Ondanks regelmatige controle is een volledige beveiliging tegen gevaren onmogelijk.

Een Firewall houdt toegang van buiten tegen. Verschillende niveaus van versleutelingen en  identificatie beveiligen tegen ongeoorloofde opvraging of opvangen van klantengegevens tijdens de sessie. Naast interne browser cryptografie maken wij gebruik van sterke versleutelingen om decodering door niet geoorloofde personen uit te sluiten.

Tijdens toegang tot een pagina van onze website worden het geanonimiseerd IP-adres van uw computer en uw internet service provider, de datum, duur, tijd en naam van het aangevraagde bestand met omvang in een protocol opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies, omdat wij op onze website de beste winkelervaring willen bieden en u bepaalde functies kunt gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes data die tijdens een bezoek worden opgeslagen via uw webbrowser op uw computer. Een groot gedeelte van de door ons gebruikte cookies worden na sluiten van de webbrowser gewist (zog. session cookies). Andere cookies blijven op uw harde schijf en maken het voor ons mogelijk, uw computer bij de volgende sessie te herkennen (persistent cookies). Deze cookies worden gebruikt om bijv. uw gebruikersnaam te onthouden en gegevens voor het invullen van formulieren, ingeval van verdere bestellingen. Het is voor onze partners niet toegestaan persoonsgegevens via onze website door het gebruik van cookies te verzamelen, verwerken of gebruiken.

Een bezoek aan onze website is ook zonder cookies mogelijk. 

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid en veiligheid van de door u gegeven persoonsgegevens doordat:

uw gegevens enkel voor het vervullen van de door u gewenste diensten gebruikt worden


onze medewerkers op het gebied van gegevensbescherming de verplichting tot geheimhouding handhaven

onze veiligheidsmaatregelen voor zover mogelijk in overeenstemming met de huidige technologie zijn

onze IT regelmatig op veiligheid gecontroleerd wordt, zodat wij de gegevens duurzaam tegen beschadiging, verlies of aanvallen van hackers beschermen kunnen

wij een eigen toezichthouder voor gegevensbescherming voor het naleven van gegevensbescherming benoemen

U kunt uw browser configureren, zodat u geïnformeerd wordt, als cookies geplaatst willen worden. Deze aanvraag kunt u dan algemeen of in specifieke gevallen toestaan of weigeren. Meer informatie over hoe u uw browser kunt configureren vindt u hier.

Informatie over Social Media Plug-ins

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Social Plug-ins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De Plugins zijn te herkennen door Facebook icons (een witte „f“ op blauw of het „like“-teken) of zijn met “Facebook Social Plugin” gekenmerkt. Een lijst met het uiterlijk en de functies van de individuele Plugins kan hier worden ingezien: http://developers.facebook.com/plugins.

Als u een pagina op het internetplatform oproept die een dergelijke Social Plugin bevat, wordt door de door u gebruikte browser een rechtstreekse verbinding naar de servers van Facebook gemaakt. De inhoud van de Social Plugins wordt door Facebook rechtstreeks doorgestuurd naar uw browser en geïntegreerd op deze website. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van de Social Plugins verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis:

als gevolg van het opnemen van de Social Plugins wordt Facebook erover geïnformeerd dat u de desbetreffende pagina op het internetplatform heeft opgezocht. Als u als gebruiker van Facebook bent geregistreerd en bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan uw Facebook account koppelen. Als u met de Plugins interageert, door bijv. de „like“-button te klikken, of een commentaar te schrijven, wordt deze informatie samen met uw IP-adres door uw browser aan een server van Facebook doorgegeven en daar opgeslagen.


Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking, het gebruik van gegevens door Facebook, de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privé-omgeving vindt u terug in de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van Facebook, die u kunt vinden onder http://www.facebook.com/policy.php.

Als u een geregistreerde gebruiker van Facebook bent en niet wilt dat Facebook via het Internetplatform gegevens over u verzamelt en met uw bij Facebook opgeslagen registratiegegevens verbindt, moet u zich vóór bezoek aan het Internetplatform afmelden bij Facebook. Bovendien is het mogelijk om de Social Plugins met Add-Ons voor uw browser te blokkeren, zoals met Facebook Blocker, http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ 

Pseudonieme gebruikersprofielen voor webanalyse

„Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Ingeval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie of in lidstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van tevoren verkort. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledig IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met de gebruikmaking van de website en het gebruik van het internet gepaarde gaande diensten aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun volledige omvang gebruik kunt maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw geanonimiseerd IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.“

Contactpersoon voor gegevensbescherming

In geval van herroeping of beroep richt u zich tot: 
LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Rudolf-Diesel-Str. 4 
48336 Sassenberg 
Telefoon: (+49) 2583 27-0 
Telefax: (+49) 2583 27-138 
E-mail: info@lmc-caravan.de 


Hier onder kunt u zich over het publiek proces overzicht informeren.

Publiek overzicht over bescherming persoonsgegevens van LMC Caravan GmbH & Co. KG

De Duitse wet ter bescherming van persoonsgegevens “Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)” heeft in § 4g voorgeschreven, dat de toezichthouder voor gegevensbescherming de bestemmingen zoals in § 4e BDSG een ieder ter beschikking moet stellen. Deze en verdere informatie bevinden zich bij de toezichthouder van LMC Caravan GmbH & Co. KG in een uitvoerlijk en gedetailleerd overzicht. Ter oriëntatie hebben wij als volgt de belangrijkste punten samengevat. Indien u wenst, beantwoorden wij graag uw vraag inzake uw persoonsgegevens, welke eventueel opgeslagen zijn en waar ze verwerkt zijn. Uw recht op inlichting volgens § 34 BDSG wordt hierdoor niet aangetast.

1. Aansprakelijke instantie

LMC Caravan GmbH & Co. KG

2. Eigenaar

Raad van Bestuur, directeur of overige wettelijke of conform de constitutie van het bedrijf aangewezen bestuurder:
Directeur: Hr Ulrich Schoppmann
Directeur: Hr Detlef Klages

Gemachtigde bestuurder van de afdeling gegevensbescherming: Hr Berthold Theising

3. Adres van de verantwoordelijke instelling

Rudolf-Diesel-Straße 4
48336 Sassenberg

4. Doeleinde heffing persoonsgegevens, verwerking en gebruikmaking

Maatschappelijk doel van de organisatie is de productie en verkoop van woonwagens en campers. Daartoe horen het klantenbeheer en klantenwerving, beheer en werving van leveranciers, contracteringsprocessen, boekhouding, betalingsverkeer en personeelsadministratie.  

5. Beschrijving van de betrokken persoonsgroepen en desbetreffende gegevens of gegevenscategorieën

Gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers, voor zover deze onder punt 4. genoemde doeleinden noodzakelijk zijn. Indien gewenst, informeren wij graag uw vraag inzake uw persoonsgegevens, welke eventueel opgeslagen zijn en waar ze verwerkt zijn.

Klanten: adres-, communicatie-, contract-, belastinggegevens, contactpersoon, vrijwillige gegevens

Leveranciers: adres-, contract-, factuur-, communicatiegegevens, contactpersoon, prijs en productinformatie, vrijwillige gegevens

Geïnteresseerden: adres-, communicatiegegevens, contactpersoon, vrijwillige gegevens 

Medewerkers: namen, adressen, gegevens over sociale verzekering en belasting, overige persoonsgegevens, werktijden, vakantiedagen

6. Ontvanger of ontvangercategorieën van gegevens

Interne afdelingen, die betrokken zijn bij bedrijfsprocessen, openbare instanties in het kader van wetregelingen, opdrachtnemers met partnercontracten volgens § 11 BDSG voor de vervulling van doeleinden.

7. Indicatieve termijnen voor het verwijderen van gegevens

Op grond van wetgevingen gelden verschillende regelingen en termijnen voor het opslaan van gegevens. Als de termijn afgelopen zijn, worden de gegevens routinematig gewist. Als gegevens hiervan niet gebruikt zijn, worden ze na beëindiging onder punt 4 genoemde doeleinden gewist.

8. Gepland delen van gegevens met derde landen

Delen van gegevens aan derde landen is niet gepland.

Publiek overzicht over bescherming persoonsgegevens (BDSG § 4g en 4e):

De toezichthouder voor gegevensbescherming stelt aan ieder persoon de vereiste wettelijke voorschriften ter beschikking.

Dit interesseert u misschien ook

Merk kenmerken

Overzicht campers

Erwin Hymer Museum

Zoekmachine

Aantal slaapplaatsen

Soort slaapplaatsen
Totale lengte
Gewicht

Alle onze caravans zijn uitgerust met de Long Life Technologie.
Voor meer informatie klik hier!

Zoekmachine

Aantal slaapplaatsen

Soort slaapplaatsen
Totale lengte
Gewicht

Alle onze campers zijn uitgerust met de Long Life Technologie.,
Voor meer informatie klik hier!