Generelle forretningsbetingelser

(salgs- og leveringsbetingelser)

LMC Caravan GmbH & Co.KG

Rudolf-Diesel-Str. 4, 48336 Sassenberg

1. Pris

Euro-priserne er ab fabrik i Sassenberg. Til denne pris kan der blive pålagt eventuelle prisstigninger på leveringstidspunktet af kommercielle årsager. Endvidere kan der forekomme prisændringer på grund af skatter og afgifter, som træder i kraft inden leveringstidspunktet (f.eks. momsændringer). Hvis forhandlerens kunde afhenter, opkræves der et ekstra klargøringsgebyr.

2. Betalingsbetingelser

Uden undtagelse kan registreringspapirer kun udleveres, når regnskabsafdelingen har modtaget betalingen. Hvis registreringspapirerne skal bruges hurtigt, kan forhandleren få sendt brevet fra firmaet samme dag ved at lave en hurtig pengeoverførsel. Dette skyldes ikke, at vi tvivler på de enkelte forhandlere, men det er en forpligtelse, som firmaet har over for sine banker. Undtagelser er strengt forbudt for alle medarbejdere. Postanvisninger, checks og veksler modtages som betaling, men ikke som endelig afregning, idet der modregnes indløsnings- og diskontoomkostninger. Videregivelse og forlængelse gælder ikke som fyldestgørende betaling. Forhandleren kan kun modregne for modkrav mod fabrikken eller hævde en tilbageholdelsesret, hvis forhandlerens modkrav er ubestridt eller der foreligger retsgyldig hjemmel.

3. Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til varen, indtil alle betalinger fra leveringskontrakten er modtaget. Ejendomsretten til varen opretholdes, indtil modtagelse af alle betalinger for forretningsforbindelsen med forhandleren. Ejendomsforbeholdet bibeholdes også fortsat, hvis individuelle krav fra sælgeren inkluderes i en løbende faktura og saldoen trækkes og accepteres. Hvis vi enes med forhandleren om betaling af købesummen via check eller veksel, omfatter dette forbehold også indløsning af den af os accepterede veksel af forhandleren, og forbeholdet bortfalder ikke ved at vi krediterer den modtagne check.
Hvis forhandleren handler i strid med kontrakten, især ved forsinket betaling, har vi ret til at tage de købte varer tilbage efter fastsættelse af en rimelig tidsfrist. Efter at have taget varen tilbage har vi ret til at realisere varen, og indtægterne fra denne realisering - minus rimelige omkostninger - skal modregnes i forhandlerens gæld.
Forhandleren er forpligtet til at behandle varerne med omhu. Især er forhandleren forpligtet til at forsikre dem for egen regning mod alle skader, især skader grundet hagl, brand, vand, tyveri og underslæb, svarende til nyværdien. Hvis der er behov vedligeholdelses- og inspektionsarbejde, skal forhandleren udføre dette omgående for egen regning. I tilfælde af fogedudlæg eller andre indgreb skal forhandleren øjeblikkeligt meddele dette skriftligt, så vi kan anlægge sag i henhold til § 771 i ZPO (lov om borgerlig/civil retspleje). Hvis tredjeparten ikke er i stand til at tilbagebetale de retslige og udenretslige omkostninger i forbindelse med et søgsmål i henhold til § 771 ZPO, hæfter forhandleren for det tab, som vi påføres. Forhandleren er berettiget til at videresælge de købte varer i normal handel, men han tildeler os alle krav svarende til det endelige fakturabeløb (inklusive moms) i vores krav, som tilfalder ham fra videresalg fra hans kunder eller tredjemand, uanset om de købte varer blev videresolgt uden eller efter yderligere forarbejdning. Det er også fortsat forhandlerens ansvar at inddrive denne gæld efter overdragelsen. Vores ret til selv at inddrive gælden forbliver uberørt af dette. Men vi forpligter os til ikke at inddrive gælden, så længe forhandleren overholder sine betalingsforpligtelser fra de indkommende indtægter, ikke falder i restance og at der især ikke foreligger nogen ansøgning om åbning af konkurs-, akkord- eller insolvensbehandling eller betalingsstandsning. Hvis dette er tilfældet, kan vi dog forlange, at forhandleren oplyser os om de opståede krav og deres skyldnere, giver os alle nødvendige oplysninger for inddrivelse, overdrager de relevante dokumenter og informerer skyldnere (tredjemand) om overdragelsen.
Forhandlerens bearbejdning eller forarbejdning af varerne udføres altid på vegne af os. Hvis varen forarbejdes med andre genstande, som ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab af de nye genstande i forhold til værdien af varen (endeligt fakturabeløb, inklusive moms) sammenlignet med de andre forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen. Der gælder i øvrigt det samme for den genstand, som er resultatet af forarbejdningen, som for den vare, der blev leveret under forbehold.
Hvis varen blandes uadskilleligt med andre genstande, som ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab af de nye genstande i forhold til værdien af varen (endeligt fakturabeløb, inklusive moms) sammenlignet med de andre sammenblandede genstande på tidspunktet for sammenblandingen. Hvis sammenblandingen er sådan, at forhandlerens genstand betragtes som den vigtigste genstand, aftales det, at forhandleren overfører et proportionalt fælles ejerskab til os. Forhandleren forvarer det således opståede medejerskab eller fælles ejerskab for os.
Vi forpligter os til at frigive vores tilkommende sikkerhed på forhandlerens forlangende i det omfang, at realisationsværdien af vores sikkerheder overstiger de fordringer, som skal sikres, med mere end 10 %. Udvælgelsen af de sikkerheder, som skal frigives, påhviler os.

4. Levering

Fabrikkens forpligtelsen til at levere udspringer af bekræftelsen af den afsluttende ordre og de ​​individuelle kontrakter. Fabrikken er forpligtet til at overholde en leveringstid, som er aftalt i en individuel kontrakt. Hvis den aftalte leveringstid overskrides med mere end 4 uger, har forhandleren ret til at give fabrikken en tillægsfrist på 2 uger. Hvis fabrikken heller ikke leverer købsgenstanden inden udløbet af tillægsfristen, kan forhandleren trække sig ud af denne kontrakt ved at give skriftlig meddelelse. Ovenstående tidsfrister bortfalder kun, når der foreligger udtrykkelig skriftlig aftale om dette.
Leveringstiden fra den enkelte kontrakt begynder med ordrebekræftelsen og aftalen om udførelsesmåden og er under forudsætning af nøje overholdelse af de aftalte betalingsbetingelser. Hvis forhandleren inden levering på en hvilken som helst måde forlanger en anden udførelse af købsgenstanden, så vil leveringsfristens løbetid blive afbrudt indtil den dato, hvor der indgås aftale om udførelsen, og løbetiden forlænges om nødvendigt med den nødvendige tid til den ændrede udførelse. De resulterende omkostninger debiteres til forhandleren. Forhandleren kan ikke kræve levering, så længe han er bagud med opfyldelsen af betalingsforpligtelser fra de gensidige forretningsforbindelser. Hvis forhandlerens formueforhold forværres betydeligt efter ordrebekræftelsen, er fabrikken berettiget til at kræve forudbetaling af købesummen. Hvis forhandleren i en bestemt sag gør brug af sin fortrydelsesret, fordi fabrikken ikke har overholdt leveringsfristen, har fabrikken pligt til at godskrive den modtagne udbetaling. Ved forsinket levering på grund af force majeure, væsentlige driftsforstyrrelser efter sygdom, strejke, brand osv., samt helt eller delvis manglende materialeleveringer fra leverandørerne på trods af, at fabrikken har bestilt rettidigt, kan forhandleren ikke gøre krav på erstatning.
Fabrikken forbeholder sig ret til design- og udformningsmæssige ændringer af modellen i leveringsperioden, forudsat at købsgenstanden og dens udseende ikke ændres væsentligt. Oplysningerne i beskrivelserne af tjenester og vægt skal anses for at være omtrentlige. Ved en overskridelse af de angivne vægtværdier på mere end ca. 5 % for standardmæssig basisudrustning har forhandleren ret til inden fire uger at kræve en leverance, der ikke overstiger den angivne vægt med mere end ca. 5 %. I tilfælde af forsinket opfyldelse har forhandleren ret til at trække sig ud af købekontrakten for dette køretøj.

5. Overtagelse

Når fabrikken har givet besked om, at vognen er færdig, har forhandleren pligt til at arrangere omgående afhentning af vognen. Den mulige hjælp fra fabrikken fritager aldrig forhandleren fra sin forpligtelse. Hvis forhandleren stadig ikke har hentet vognen 10 dage efter at have fået besked om, at den er færdig, kan fabrikken hyre en transportvirksomhed (også jernbane) til at transportere vognen. Transportvirksomheden hyres kun af fabrikken på forhandlerens vegne. Forhandleren skal betale de opståede udgifter. Hvis vognen ikke kan udleveres på grund af for sen betaling fra forhandleren, har fabrikken ret til at opkræve 2,50 € pr. dag i stadeleje til forsikring, stadeleje osv. Hvis varen afsendes efter anmodning fra køberen, overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse til forhandleren på det tidspunkt, hvor varen stilles til rådighed separat til afhentning på virksomhedens område.

6. Værneting - opfyldelsessted

Hvis forhandleren er handelsdrivende, er fabrikantens forretningsadresse værnetinget. Fabrikanten er dog også berettiget til at sagsøge forhandleren hos dennes lokale domstol.
Gældende lov er loven i Forbundsrepublikken Tyskland, gyldigheden den internationale købelov er udelukket.
 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen er opfyldelsesstedet producentens forretningsadresse.

Oplysninger om databeskyttelse

Dette websted bruger Google Analytics, som er en tjeneste til webanalyse leveret af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger tekstfiler - såkaldte "cookies" - der gemmes på din computer og muliggør analyse af din brug af webstedet. De oplysninger om din brug af dette websted, der genereres af en sådan cookie, overføres normalt til en server hos Google i USA og opbevares dér. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på dette websted, vil Google dog afkorte din IP-adresse i medlemsstaterne i EU eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun undtagelsesvis sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvorefter den forkortes dér. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og desuden oplyse webstedsudbyderen om andre tjenesteydelser forbundet med websteds- og internetbrug. Den IP-adresse, som Google Analytics overfører fra din browser, kombineres ikke med andre data af Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser-software, men vi påpeger, at du i så tilfælde muligvis ikke kan anvende samtlige funktioner på dette websted fuldt ud. Desuden kan du forhindre, at de data, der genereres af denne cookie, og i forbindelse med din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), sendes til og behandles af Google, ved at downloade og installere den browser-plugin, som findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

LÆS OGSÅ MERE OM

Historie

Kampagnemodeller

Vores partnere

Søgemaskine

Antal sovepladser

Type sovepladser
Samlet længde
Vægt

Alle vores campingvogne er udstyret med Long Life teknologi.
For yderligere information, klik venligst her

Søgemaskine

Antal sovepladser

Type sovepladser
Samlet længde
Vægt

Alle vores autocampere er udstyret med Long Life teknologi.
For yderligere information, klik venligst her